PRÁVNE A FINANČNÉ SLUŽBY
Veci Vám pomôžeme vyriešiť rýchlo a diskrétne

Oddlženie “osobný bankrot“

 

Pomôžeme Vám s oddlžením

Od 1. marca 2017 sa zmenili a zjednodušili pravidlá pre oddlženie. Oproti skoršej právnej úprave sa proces oddlženia značne zjednodušil, je pre dlžníka menej náročný a poskytuje mu väčšie možnosti. 

Konanie o oddlžení (hovorovo "osobný bankrot") upravuje procesný postup pri úpadku fyzickej osoby, pričom výsledkom tohto konania je zánik vymožiteľnosti dlhov tejto fyzickej osoby (úpadcu) za podmienok, ktoré sú upravené v zákone a konkurze a reštrukturalizácii. 

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii upravuje "osobný bankrot" najmä vo svojej štvrtej časti nazvanej Oddlženie. V súlade s § 166 tohto zákona má každý platobne neschopný dlžník (fyzická osoba) právo domáhať sa oddlženia. Tento zákon upravuje dva spôsoby oddlženia fyzických osôb, oddlženie konkurzom alebo oddlženie splátkovým kalendárom a to bez ohľadu na to, či má fyzická osoba záväzky z podnikateľskej činnosti. Každá fyzická osoba má právo domáhať sa oddlženia. 

Dlžník je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie splátkového kalendára. Môže však urobiť iba vtedy, ak sa proti nemu vedie exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie. Príkladom obdobného vykonávacieho konania je napr. daňová exekúcia, exekúcia Sociálnou poisťovňou alebo výkon dražby a pod. 

Treba vziať do úvahy, že osobný bankrot sa nevzťahuje na všetky pohľadávky, to znamená, že podaním návrhu na oddlženie sa dlžník nezbaví všetkých svojich dlhov. Medzi pohľadávky, na ktoré sa osobný  bankrot nevzťahuje, patria napr. niektoré pracovnoprávne nároky, pohľadávky zo zodpovednosti za škodu (spôsobenú na zdraví, alebo úmyselným konaním), vymáhanie peňažného trestu uloženého v trestnom konaní, pohľadávky z výživného na dieťa. Medzi pohľadávky, na ktoré sa osobný bankrot nevzťahuje patria aj nepeňažné pohľadávky, alebo zabezpečené pohľadávky (v prípade ručenia, záložného práva...). V súlade so zákonom o konkurze a reštrukturalizácii (§ 166c) je takouto pohľadávkou aj pohľadávka z právnej pomoci, ktorú dlžníkovi poskytlo Centrum právnej pomoci v súvislosti s oddlžením. 

Podmienky, ktoré musia byť splnené pred podaním návrhu na osobný bankrot: 

- Fyzická osoba - požiadať o oddlženie môže každá fyzická osoba, ktorá splní nasledovné podmienky. Pojem "fyzická osoba" nerozlišuje, či ide o fyzickú osobu podnikateľa alebo nepodnikateľa. 

- Platobná neschopnosť plniť -  fyzická osoba nie je schopná plniť aspoň jeden zo svojich peňažných záväzkov 180 dní po lehote splatnosti. 

- Vedenie exekučného alebo obdobného vykonávacieho konania - voči fyzickej osobe musí byť vedené aspoň jedno exekučné alebo obdobné vykonávacie konanie. 

Ako môžeme realizovať oddlženie? 

Prvým spôsobom je podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu. Čo to znamená? Pre vyhlásenie konkurzu nie je podstatné, či dlžník nejaký majetok má, či nemá žiadny majetok. V prípade, že dlžník nejaký majetok má, musí zobrať na vedomie, že tento jeho majetok bude speňažený a prostriedky z tohto majetku budú použité na uspokojenie veriteľov. Vyhlásením konkurzu (konkurz vyhlasuje súd) súdy bezodkladne zastavia všetky prebiehajúce konania, ktoré sa týkajú tých dlhov fyzickej osoby, ktoré sa majú uhradiť v konkurze. Vyhlásením konkurzu tiež zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. 

Aký vplyv má osobný bankrot na ďalší život dlžníka? 

Po určení splátkového kalendára alebo po vyhlásení konkurzu sa zastavia, s výnimkami, všetky proti dlžníkovi vedené exekúcie a súdne konania. Svoj majetok dlžník môže používať bežným spôsobom, až kým ho správca nepredá. Povinnosťou dlžníka je správať sa k takémuto majetku tak, aby ho chránil pred poškodením, stratou, poškodením alebo zničením.

Nová právna úprava odstránila 3 ročné skúšobné obdobie. 

Od dlžníka sa očakáva, že sa bude snažiť viesť riadny život, nájsť si zamestnanie, správať sa zodpovedne. Dôležité je myslieť na to, že ak dlžník počas nasledujúcich šiestich rokov zdedí nejaký majetok, alebo mu bude nejaký majetok darovaný, alebo vyhrá v lotériije potrebné ponúknuť aspoň polovicu z takýchto príjmov veriteľom, ktorí boli oddlžení. Inak ide o dlžníkov nepoctivý zámer, ktorého následkom môže byť zrušenie oddlženia